Chi tiết sách
Đường thi quốc âm cổ bản

Tác giả: Nguyễn Xuân Diện - Trần Ngọc Đông ( Sưu tập và biên dịch)

xem online