Chi tiết sách
Tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức tổng thống Mỹ

Tác giả: Đỗ Minh Hùng

xem online